โลโก้เว็บไซต์ อบรมเสริมสร้างคนดี7ต.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมเสริมสร้างคนดี7ต.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ยุติธรรมอุปถัมถ์ และความรู้ผลกระทบจากการต้องโทษ”
วันที่  7  ตุลาคม  2562  อาจารย์รัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ์  อาจารย์ประจำแผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา