โลโก้เว็บไซต์ การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ยุติธรรมอุปถัมถ์  และความรู้ผลกระทบจากการต้องโทษ” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง “ยุติธรรมอุปถัมถ์ และความรู้ผลกระทบจากการต้องโทษ”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ตุลาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  7  ตุลาคม  2562  อาจารย์รัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ์  อาจารย์ประจำแผนกสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   จัดโครงการเสริมสร้างปรัชญาในการปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  โดยการอบรมให้ความรู้  ในหัวข้อเรื่อง “ยุติธรรมอุปถัมถ์  และความรู้ผลกระทบจากการต้องโทษ”  ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาววราลักษณ์ มะปะรัง ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ   นายภาคภูมิ ประดับมุข ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ  และ นายวรชัย เทพพรมวงค์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน เรือนจำกลาง พิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ปีที่1 และ ปีที่ 2  ทุกสาขาวิชา  จำนวน  100  คน    ทั้งนี้  เพื่อเผยแพร่และอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการลงโทษผู้กระทำความผิดและผลกระทบจากการต้องโทษ เป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษารู้ถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีมีความสุขในครอบครัวและสังคม ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา