โลโก้เว็บไซต์ mouอบต.พันชาลี30ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

mouอบต.พันชาลี30ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน
วันที่ 30 กันยายน  2562  ที่ห้องประชุม  1  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา