โลโก้เว็บไซต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1575 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 กันยายน  2562  ที่ห้องประชุม  1  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย นายสมบูรณ์    กูดน้อย    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงปฏิญญาความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วยการบริการวิชาการเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ในการร่วมกันพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน  ส่งเสริมให้ชุมชนมีองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการสามารถพัฒนาศักยภาพให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการนำองค์ความรู้ ประสบการณ์  ผลงานอันเป็นประโยชน์ถ่ายทอดให้แก่ประชาชน  ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ – ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา