โลโก้เว็บไซต์ อบรมหลักสูตรTQR-11ก.ย.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมหลักสูตรTQR-11ก.ย.62

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ TQR มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่  11  กันยายน  2562  ที่ห้องประชุม  16209  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา