โลโก้เว็บไซต์ โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ TQR มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ TQR มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 กันยายน 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 884 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  11  กันยายน  2562  ที่ห้องประชุม  16209  อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อก้าวสู่ TQR มุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.3)  สู่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ TQR    การจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)  และการรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อเผยแพร่ TQR  ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด (Expected Learning Outcomes)  อย่างสม่ำเสมอ   โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมจำนวน  92  คน   

          โดยการดำเนินงานของสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

ภาพ – อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์ , ปภาดา พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา