โลโก้เว็บไซต์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯดูงาน5ก.ค.62 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯดูงาน5ก.ค.62

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานักเรียนโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่างศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน   นักเรียนชั้นมัธย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา