โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่างศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษฯ ภาคเหนือตอนล่างศึกษาดูงาน ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1513 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562  คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ต้อนรับ  คณะครูและนักเรียน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน  800  คน  จากโรงเรียนในศูนย์แม่ข่ายโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อม ภาคเหนือตอนล่างโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (19  แห่ง)    โดยจัดกิจกรรมค่ายโครงการ  บูรณาการ  โดยมี คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา    สาขาพืชศาสตร์   สาขาสัตวศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร(โรงสีข้าว)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากรให้ความรู้  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อม และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นนักคิด นักวิจัยสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต และพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และ ให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาคิดหัวข้อในการเขียนโครงงานจากการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 

         

ภาพ – อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา