โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา BRIC 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา BRIC 2019

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 30 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการร่วมการเรียนการสอน International Class Program ; BRIC Program 2019
                  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา