โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการร่วมการเรียนการสอน International Class Program ; BRIC Program 2019 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการร่วมการเรียนการสอน International Class Program ; BRIC Program 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 1654 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์เอมอร  ไชยโรจน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์คณะ และเจ้าหน้าที่ ได้พานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษารูปแบบการร่วมการเรียนการสอน International Class Program ; BRIC Program 2019 จำนวน 29 คน เข้าร่วมโครงการฯ ณ มหาวิทยาลัยบราวิจายา (University of Brawijaya) ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR. พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับและประชุมร่วมกันในวันดังกล่าว

                    ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการจัดการศึกษานานาชาติร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยบราวิจายา (University of Brawijaya) ประเทศอินโดนีเซีย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเป็นการพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ทางวิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอกสัตวศาสตร์) และหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน พิษณุโลก และลำปาง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 - 24 สิงหาคม 2562 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา