โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเตาชีวมวล รุ่นนวัตกรรมใหม่ ตามโครงการสร้างเสริมชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความพอเพียง ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับมอบเตาชีวมวล รุ่นนวัตกรรมใหม่ ตามโครงการสร้างเสริมชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความพอเพียง ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนารับมอบเตาชีวมวล รุ่นนวัตกรรมใหม่ ตามโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา
วันที่ 30 สิงหาคม  2561   อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  และ รศ.เดชา   นาวานุเคราะห์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา