โลโก้เว็บไซต์ พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง 2ส.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง 2ส.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง ประจำปีการศึกษา2561
วันที่  2 สิงหาคม  2561    เวลา  07.00 น.   อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา