โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า12ก.ค.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า12ก.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมการปลูกข้าวแบบโยนกล้า ในแปลงสาธิตการผลิตข้าวทางเลือก “ข้าวเหนียวพันธุ์เขี้ยวงู”
วันที่ 12  กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา