โลโก้เว็บไซต์ ดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์4ก.ค.2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์4ก.ค.2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์
ช่วงเช้าของวันที่ 4 กรกฎาคม  2561  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3   กำหนดจัดกิจกรรมสร้างความรัก ความสามัคคีระดับตำบล ระยะที่ 2 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา