โลโก้เว็บไซต์ เปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย
วันที่ 22 พฤษภาคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานพิธีทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย เพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา