โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา พิษณุโลก เปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤษภาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 พฤษภาคม  2561  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานพิธีทำบุญเปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย

เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของคนไทย  โดยได้รับเกียรติจาก   ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา     ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  ผู้แทนคณาจารย์   และ รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดอาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  ซึ่งได้รับเกียรติจาก (ชื่อพระอาจารย์)พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์   เจ้าอาวาสวัดพระขาวชัยสิทธ์  เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง   ทำพิธีเจิมอาคาร  ห้องสำนักงาน ห้องปฏิบัติการ  และห้องเรียน  เพื่อความเป็นสิริมงคล.

          อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2559  จนถึง วันที่  27 เมษายน  2561  ภายในอาคารมีพื้นที่  2,052  ตารางเมตร   มีจำนวน  3 ชั้น 

ชั้น 1 เป็นลานอเนกประสงค์

ชั้น 2 ประกอบด้วย  ห้องสานักงานคณะฯ(1623)   ห้องประชุม สนง.(1624)  ห้องเรียนขนาด 60 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง   ห้องเรียนขนาด 30 ที่นั่ง จำนวน 4 ห้อง ห้องสัมมนาขนาด 120 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง   ห้องใต้บันได จำนวน 2 ห้อง และ ห้องโถง

ชั้น 3 ประกอบด้วย  ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์สัตว์   ห้องปฏิบัติการจุลชีวทางการเกษตร  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและน้าเพื่อการเกษตร  ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลและโปรตีน  ห้องปฏิบัติการเครื่องมือขั้นสูง   ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ห้องเตรียมสารเคมี  ห้องสานักงานศูนย์เกษตรปลอดภัย

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  มีเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย”

วิสัยทัศน์  :  เป็นผู้นำด้านการผลิตเกษตรและอาหารปลอดภัย บนพื้นฐานการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ การสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสู่สากล

พันธกิจ : ผลิตผลงานและนวัตกรรมด้านเกษตร และอาหารปลอดภัย สร้างบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ ผลิตงานวิจัย และบริการวิชาการที่ตอบสนองสังคมและชุมชน

 

         

ภาพ-  ศิริลักษณ์  เสน่หา  , อ.สุภภณ พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา