โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนา หัวข้อ Indonesian Culture and Arts : at a Glance   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการสัมมนา หัวข้อ Indonesian Culture and Arts : at a Glance

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนาศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนา Indonesian Culture and Arts : at a Glance
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Indonesian Culture and...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา