โลโก้เว็บไซต์ 16ม.ค.61ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

16ม.ค.61ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม(ต่อเนื่อง)
วันที่ 16 มกราคม 2561  อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง   อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ   และ นักศึกษาหลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา