โลโก้เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพลายชุมพล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 รศ.เริงนภรณ์ โม้พวง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนและร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา