โลโก้เว็บไซต์ สอบV-NET2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

สอบV-NET2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ศูนย์สอบV-NET ดูแลสนามสอบสังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา 14 แห่ง
วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา