โลโก้เว็บไซต์ ลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงนามความร่วมมือโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1104 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 รศ.เริงนภรณ์ โม้พวง ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียนและร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลพลายชุมพล” รุ่นที่ 2  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลายชุมพล(ชั้น2) โดยมี นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศบาลตำบลพลายชุมพลเป็นประธานการประชุม  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านการให้ความรู้ การคุ้มครอง การส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้ารการศึกษา การศาสนา การสาธารณสุข  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพหรือการฝึกอาชีพที่เหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุ ต่อไป โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นส่วนช่วยดำเนินการให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพในบางสาขาวิชากับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ

ภาพ – อ.อารยา นุ่มนิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา