โลโก้เว็บไซต์ วันปิยมหาราช2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันปิยมหาราช2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  และ ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา