โลโก้เว็บไซต์ STEMศึกษาโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

STEMศึกษาโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
วันที่ 20 กันยายน 2560   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานปิดโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา โด...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา