โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2919 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กันยายน 2560   ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานปิดโครงการ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบSTEM ศึกษา โดยใช้โครงงานทางวิทยาศาสตร์เป็นฐานในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  และมอบเกียรติให้กับ ดร.อมร  อ่อนศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  พร้อมด้วย คณะครู จำนวน  28 ท่าน และนักเรียนจำนวน 36 คน ที่เข้าร่วมโครง  โดยมีการดำเนินในกิจกรรม STEM นำความรู้สู่ความพอเพียงกาลักน้ำสูญญากาศ  และ  กิจกรรมจักรยานพลังงานปั่นสามที่นั่ง    

          โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งพันธกิจในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ  จึงให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในการจัดโครงการขึ้น ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2560  โดยมี อาจารย์สวรรยา หาญวงษา และ ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  หัวหน้าหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นำทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้   ทั้งนี้ เพื่อ ให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEM ศึกษา โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์เป็นฐาน  พัฒนาทักษะครูผู้สอนในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้” ด้วยการนำโครงการวิทยาศาสตร์มาใช้   ซึ่งจะส่งผลให้ผู้นำไปสอนเพื่อให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ใช้วิทยาศาสตร์  สามารถสร้างกำลังคนด้านสะเต็มของประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของชาติ ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 

https://www.facebook.com/PrRLPhitsanulok/media_set?set=a.864860230338485.1073742854.100004435482094&type=3&pnref=storyออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา