โลโก้เว็บไซต์ โครงการวันศึกษาทั่วไป2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการวันศึกษาทั่วไป2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนาโครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day)ประจำปี 2560
วันที่ 19 กันยายน 2560 กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ได้นำเสนอผลงานแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา