โลโก้เว็บไซต์ โครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day)ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day)ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 กันยายน 2560 กลุ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการวันศึกษาทั่วไป(G.E.Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมให้นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  ได้นำเสนอผลงานและนวัตกรรม จากการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาบูรณาการ  ที่ผสมผสานเนื้อหารายวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทินกร ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้อำนวยการ และคณาจารย์ร่วมงานครั้งนี้  ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน จากการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีเจตนารมณ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรอบรู้อย่างกล้างขว้าง แลเห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น ใส่ใจต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา