โลโก้เว็บไซต์ กีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “หิรัญญิการ์เกมส์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “หิรัญญิการ์เกมส์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนากีฬาสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก “หิรัญญิการ์เกมส์
          วันที่ 10 กันยายน 2559 ที่สนามกีฬาใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา