โลโก้เว็บไซต์ ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะวิชาชีพที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญแก่ครูและนักเรียนในสถานศึกษาภาคเหนือตอนล่าง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา