โลโก้เว็บไซต์ Big Cleaning Day “พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ถวายแม่ของแผ่นดิน” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

Big Cleaning Day “พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ถวายแม่ของแผ่นดิน”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนาBig Cleaning Day “พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ถวายแม่ของแผ่นดิน”
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. บริเวณอาคารกิจกรรมด้านหน้า


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา