โลโก้เว็บไซต์ 6-7 ก.พ.66: มทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว และเทศบาล ต.เวียงพร้าว เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

6-7 ก.พ.66: มทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว และเทศบาล ต.เวียงพร้าว เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว และ เทศบาล.เวียงพร้าว เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเลี้ยงปลานิลจิตลดาในบ่อดิน ในพื้นที่บ้านช่างคำ ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่
  คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อำเภอพร้าว และ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา