โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว และ เทศบาล.เวียงพร้าว เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเลี้ยงปลานิลจิตลดาในบ่อดิน ในพื้นที่บ้านช่างคำ ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อ.พร้าว และ เทศบาล.เวียงพร้าว เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเลี้ยงปลานิลจิตลดาในบ่อดิน ในพื้นที่บ้านช่างคำ ต.เวียง อ.พร้าว เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อำเภอพร้าว และ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงปลานิลจิตลดาในบ่อดิน ในพื้นที่บ้านช่างคำ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ กศน.ตำบลเวียง อำเภอพร้าว และ เทศบาลตำบลเวียงพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการให้คำปรึกษา เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลานิลจิตลดาในบ่อดิน พร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับ อาจารย์สมเกีรยติ ตันตา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาเอกประมง วท.บ. (เกษตรศาสตร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง ให้แก่กลุ่มเกษตรกรบ้านช่างคำ ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในชุมชน จำนวน 30 ราย ณ ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิลจิตลดาในบ่อดิน ซึ่งนำมาสู่การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

ภาพ ผศ.ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ,นางสาวอภิญญา ไชยวงค์
ข่าว นางสาวอภิญญา ไชยวงค์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา