โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-04-04

อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 เมษายน 2560   อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ให้คือผู้ชนะ" จำนวน 100 คน ณ ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้... >> อ่านต่อ


การจัดทำรายงาน มคอ.7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา
อังคาร 4 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4-5 เมษายน  2560 ที่ห้องประชุม 1455  ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ปีการศึกษา 2559&... >> อ่านต่อ



จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา