โลโก้เว็บไซต์ การจัดทำรายงาน มคอ.7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การจัดทำรายงาน มคอ.7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 985 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4-5 เมษายน  2560 ที่ห้องประชุม 1455  ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ปีการศึกษา 2559  โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา  ชี้แจงความสำคัญของการจัดทำรายงาน มคอ.7 กับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมี อ.ชัยธวัช จารุทรรศน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดทำรายงานการดำเนินงานหลักสูตร มคอ.7

         

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ขอขอบคุณภาพ จาก อ.บุญฤทธิ์ สโมสร  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา