โลโก้เว็บไซต์ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนค่ายคุณธรรมวัดป่าเขาน้อย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 988 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 เมษายน 2560   อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์  และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ให้คือผู้ชนะ" จำนวน 100 คน ณ ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อน วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความ เติบโตเป็นคนดีมีความสามารถในการพัฒนาประเทศ ต่อไป

 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ภาพ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา