โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอเชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มกราคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลงนามประกาศ เรื่องผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565 ลงวันที่ 19  มกราคม พ.ศ. 2566

          ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ให้ความสำคัญในการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงาน และการปฏิบัติงานดีเด่น ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ตลอดจนสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ผู้รับรางวัล รวมทั้งเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานต่อผู้อื่น จึงประกาศให้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน ๗ ราย  สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังรายนามต่อไปนี้

          รางวัลเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านงานวิจัย

  1. นางสาวลชินี   ปานใจ                        รางวัลระดับเหรียญทอง
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณวิช  คำรอด        รางวัลระดับเหรียญเงิน

          รางวัลเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านงานวิชาการ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา สิงห์ดวง          รางวัลระดับเหรียญทอง

รางวัลเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านงานบริการวิชาการและสังคม

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษดา กาวีวงศ์         รางวัลระดับเหรียญทอง
  2. นายธีรวัฒน์  เทพใจกาศ                      รางวัลระดับเหรียญเงิน
  3. รองศาสตราจารย์อนุชา จันทรบูรณ์          รางวัลระดับเหรียญทองแดง

รางวัลเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ ด้านการปฏิบัติงานดีเด่น

  1. นายชุมพล พาใจธรรม                        นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ

                             ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา