โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กรกฎาคม 2563 โดย มรกต ทองพรหม จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 23 กค. 63 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก.. ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์ หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรปลอดภัยด้วยกลไกประชารัฐจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2563 เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 10 กลุ่ม ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามเอกลักษณ์เกษตรปลอดภัยของมหาวิทยาลัย และบริการวิชาการให้กับสังคมตามปรัชญามหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยในโอกาสนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเครือข่ายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม RL-PGS ให้กับที่ประชุมได้รับทราบกิจกรรมเพื่อความร่วมมือในการทำงานต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา