โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงทัศนศึกษาด้านการเกษตร ณ  ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงทัศนศึกษาด้านการเกษตร ณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ธันวาคม 2561  ดร.โสภณา  สำราญ  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษา  ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  325 คน   โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง  ในกิจกรรมทัศนศึกษา  ในหัวข้อเรื่อง  การปลูกพืช  การเลี้ยงสัตว์  การประมง  และเกษตรอินทรีย์  โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา  หลักสูตรพืชศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  หลักสูตรสัตวศาสตร์  และ ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มทร.ล้านนา พิษณุโลก   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  กับนักเรียน  เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน  ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสนใจพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในวัยเรียนได้มากยิ่งขึ้น  โดยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พิษณุโลก  มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้  เสริมสร้างพัฒนาการและได้รับความสนุก ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา