โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 1 ธันวาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 577 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  1 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดงาน “รวมพี่รวมน้อง 65 ปี  ราชมงคลบ้านกร่างคืนรัง” เพื่อสานความสัมพันธ์อันดี ความรักความสามัคคี ระหว่างเพื่อน-พี่-น้อง  ศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง คณาจารย์ และ นักศึกษา  โดย  เวลา 13.00 น.  จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จแก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ชั้น2  อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า ประกอบด้วย คุณเพียง  พรมสงฆ์  รุ่น 13   คุณพาณิชย์  ลิมปะพัทธ์  รุ่น14   คุณจันทร์แรม  ศรีเดช รุ่น 18  และคุณชัยณรงค์  จันทรแสนตอ  รุ่น14    ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมเสวนา ทั้งนี้  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบสัมมาชีพ  แนะนำแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนให้ประสบผลสำเร็จ  และให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตในอนาคต เพื่อเป็นคนดี มีความอดทน มีความสามัคคี มีคุณธรรม เพื่อเป็นบุคคลที่มีประโยชน์ ร่วมพัฒนาประเทศชาติ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เดิมชื่อว่า "โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก" ตั้งอยู่เลขที่ 52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่ทั้งหมด 572 ไร่ 3 งาน 15 ตารางวา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2496 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้เปิดรับนักเรียนที่จบชั้นประถมปีที่ 4 เข้าศึกษาต่อหลักสูตรมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้นเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี

ในปี พ.ศ. 2507 ได้ขยายจากมัธยมอาชีวศึกษาตอนต้น เป็นมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม (3 ปี)

และในปี พ.ศ. 2518 จึงได้ย้ายมาสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็น วิทยาเขตเกษตรพิษณุโลก และเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 จึงได้เปิดทำการสอนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก กระทั่งในปี พ.ศ. 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้ปรับเปลี่ยนสถานะดังเช่นปัจจุบัน

          ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก บริการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

         

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา