โลโก้เว็บไซต์ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 พฤศจิกายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  13  พฤศจิกายน 2561  ทีมงานคณะกรรมการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จำนวน 2 คน ได้แก่  นางสาวเพ็ญนภา  อาสารักษาไพร  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทียบโอน(รายวิชา)  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และ นายศราวุธ  พัฒนาบรรพต นักศึกษาระดับชั้นปวส.   สาขาวิชาพืชศาสตร์      โดยมี ผศ.มนัส จูมี หัวหน้างานรักษาดินแดนและผ่อนผันทหารนักศึกษา และ นางพรทิพย์ สัตยประกอบ หัวหน้ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และ อาจารย์จักรพันธุ์  รอดทรัพย์  อาจารย์ที่รับผิดชอบดูแลนักศึกษาและดูแลการใช้จ่ายเงินทุนพระเทพ  เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมครั้งนี้

          การดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่านักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน  สำเร็จการศึกษามีอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงตัวเองและครอบครัว มีความประพฤติดิี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  ช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ  ด้วยกันมีความห่วงใยเพื่ออาทรต่อกันในระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง   มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โครงการพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ นับ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2531  ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น  ทำงานที่มีรายได้ที่จะดูแลตนเองและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคง และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน ต่อไป   

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา