โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 517 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 21 กันยายน 2561  ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดพิธีทำบุญถวายภัตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 23 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก (วันก่อตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2496)   โดยมี อ.สุรีย์พร  ใหญ่สง่า   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธาน  พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักศึกษา  ร่วมงาน  ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ตั้งอยู่ที่ ๕๒ หมู่ ๗  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกเป็นระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตรงตามเส้นทางถนนสิงหวัฒน์ (พิษณุโลก-สุโขทัย) หรือถนนสาย ๙ จากจ.พิษณุโลก ไป จ.สุโขทัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๗๒ ไร่ ๓ งาน ๑๕ วา    ให้สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ใช้ประโยชน์ ๒๕ ไร่    โดยจัดตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๔๙๖ ในนาม โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก

โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย “แผนกเกษตรกรรม” มีหลักสูตร ๓ ปี เปิดรับนักเรียนที่จบจากอาชีวศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และรับนักเรียนเข้าเรียนในต้นปีการศึกษา ๒๔๙๗ มีจำนวนนักเรียนจํานวน ๔๐ คนโดยกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายธํารง บุญรังศรี วุฒิการศึกษา ป.ป.ก. มาเป็นดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก

พ.ศ.๒๔๙๗ – ๒๕๐๖ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกเกษตรกรรมหลักสูตร ๓ ปี โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.๓ และ ป.๗

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนได้อนุมัติจากกรมอาชีวศึกษา ให้เปิดเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา      ตอนปลายสายอาชีพ “แผนกเกษตรกรรม” (ม.ศ. ๔-๕-๖) งดรับนักเรียนระดับ ป. ๗ (ม.๓ เดิม) และขยายหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม โดยรับนักเรียนที่จบชั้น ม.ศ.๓ (ม.๖ เดิม) และผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม

โดยรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. ๓)    และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสาย

“แผนกเกษตรกรรม”มีหลักสูตร ๓ ปี และงดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รับนักเรียนเข้าเรียน ๒ ห้องเรียน มีนักเรียนจํานวน ๘๕ คนทั้งชายและหญิง การดําเนินงานของโรงเรียนตั้งแต่ปี ๒๔๙๗ เป็นต้นมา โดยมีการบุกเบิกที่ดินเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชไร่และพืชสวน โดยมีข้าวโพด ถั่วเขียว ข้าวฟ่าง อ้อย ส้มเขียวหวาน ฝรั่ง มะม่วง ฯลฯ

          พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัย โดยใช้ชื่อว่า  “วิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก” ได้เพิ่มหลักสูตรต่อไปอีก ๒ ปี รวมเป็น ๕ ปี ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม

ต่อมาในปีพ.ศ. ๒๕๓๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ได้รับพระราชทานนามใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ว่า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก หรือมีนามเรียกขานว่า ราชมงคลพิษณุโลก

 

และจากนั้นมา  มีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี สาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์  สาขาประมง และ ระดับ ปวส.   เพิ่มขึ้นหลายสาขา

  ต่อมา  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน ๙ แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   โดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลเทียบเท่ากรม มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๙ แห่ง ได้แก่

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (Rajamangala University Of Technology Lanna)      หรือเรียกย่อๆ ว่า “มทร.ล้านนา” เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในเก้าแห่ง จากการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘  ประกอบด้วยส่วนราชการที่รวมกันจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย ๖ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  และหน่วยงานจัดการศึกษาในพื้นที่เขตภาคเหนืออีก ๖ แห่ง ได้แก่ มทร.ล้านนา เชียงราย / มทร.ล้านนา ลำปาง /มทร.ล้านนา น่าน / มทร.ล้านนา ตาก / มทร.ล้านนา พิษณุโลก และสถาบันวิจัยลำปาง

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา