โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยรุ่นพี่พารุ่นน้องปลูกข้าวแบบดำนา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ โดยรุ่นพี่พารุ่นน้องปลูกข้าวแบบดำนา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2933 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  24 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. ที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์​ อาจารย์​อาวุโส​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย(ดำนา)” ครั้งที่ 4  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง คณาจารย์  พนักงาน และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรม   จำนวนกว่า 600 คน    ในพื้นที่  จำนวน 10 ไร่   ใช้ข้าวพันธุ์ A1 (เอวัน) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก    สามารถต้านทานแมลงศัตรูพืช ได้ดีกว่าพันธุ์พิษณุโลก2 และ พันธุ์ กข47  มีการปลูกในเขตพื้นที่ เพชรบูรณ์  พิจิตร  สุโขทัย และพิษณุโลก   มีระยะการปลูก  100 - 105 วัน    โดยสาขาวิชาพืชศาสตร์ได้เพาะเป็นต้นกล้าไว้  จำนวน  400  ถาด (320,000 ต้น)     ซึ่งจะทำการปลูกแบบไร้สารเคมี  ตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

          โดยก่อนการทำกิจกรรมลงแขกดำนา  รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา และ งานฟาร์มการผลิตพืชไร่นา  ตามกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (GAP)  จากนั้น นักศึกษาใหม่  ได้เตรียมตัวและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณแปลงนาสาธิตสาขาพืชศาสตร์    และพร้อมใจกันประกอบ“พิธีแรกดำนา”  กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี  พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ และร่วมลงแขกดำนา ด้วยความสมัครสมานสามัคคี   ทั้งนี้  เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา  ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว  เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มุ่งเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์  ควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงในการรับน้อง  เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ  ความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ในสถาบัน  เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา