โลโก้เว็บไซต์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 8 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2701 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  อาจาย์อาวุโส  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  พร้อมด้วย  ผศ.จารวี  เลิกสายเพ็ง   ผศ.ดร.กฤษดา  กางวีวงษ์  อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม     และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพแม่ทัพภาคที่ 3 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท และกราบถวายรายงานการดำเนินงาน โรงงานคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตร กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน”เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล อาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ศูนย์การเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 ศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน”พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ภายในหน่วยทหาร 

          โดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมดำเนินการเป็นวิทยากรและให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงและดูแลปลา ในโครงการ เพาะพันธุ์ปลาพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ตามรอยเท้าพ่อ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา