โลโก้เว็บไซต์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กับ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1605 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561   ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพนครไทย    รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้อำนวยการกองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  อ.กมลศักดิ์  รัตนวงษ์  รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  นางมลฑา  ทรัพย์ประชา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย และ นายพัฒน์คณวัชร์  นวมเฟื่อง  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยการอาชีพนครไทย  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กับ  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิชาการทักษะวิชาชีพ โดยนำหลักการทางคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มีความถนัดมาใช้ในการยกระดับการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของสถาบันทั้งสองแห่ง

          มีการดำเนินงานจัดกิจกรรมฝึกอบรมเสริมทักษะการสอน  ให้กับคณะครู จำนวน  20  คน  พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์สื่อการสอนด้านช่างยนต์ให้จำนวน  1  ชุด  ให้กับวิทยาลัยการอาชีพนครไทย   เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา ต่อไป      ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ที่สนับสนุนพัฒนาการจัดการศึกษา  ร่วมกับโรงเรียนหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดใกล้เคียง   มีการพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้มีความรู้  ทักษะวิชาชีพ พัฒนานักเรียน   ระดับมัธยมศึกษาหรือนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา    ให้มีความสนใจในการศึกษาด้านวิชาชีพ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อประยุกต์การเรียนการสอน      ให้สอดคล้อง   กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้    ในศตวรรษที่ 21

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา