โลโก้เว็บไซต์ ปตท.สผ. โครงการ เอส1 มอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 100,000 บาท  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปตท.สผ. โครงการ เอส1 มอบทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จำนวน 100,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1758 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย รองคณบดี  คณะผู้บริหาร    ต้อนรับคุณพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. คุณทัศนาภัรณ์ บุญญะฤทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสองค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. และ คุณอิงอร สร้อยสุวรรณ เจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ ปตท.สผ. ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษา  โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ที่มีผลการเรียนดีเด่นและมีคุณธรรมดี  จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท รวมจำนวน 100,000 บาท ตามโครงการ ปตท.สผ. โครงการ เอส1 ประจำปี 2560 

 

          ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย ปตท.สผ. เป็นบริษัทมหาชน หนึ่งในสิบบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทุนตามตลาดสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

          ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม โดยปฏิบัติตามหลักกฎหมายของประเทศไทยและประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปดำเนินการ ใส่ใจและสนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม ของชุมชนในพื้นที่พร้อมสนับสนุนสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ยังมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยให้กับชุมชนผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ โครงการด้านความต้องการพื้นฐาน โครงการด้านการศึกษา โครงการด้านสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านวัฒนธรรม ปตท.สผ.มุ่งเน้นการปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจเป็นอย่างโปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้ โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่แท้จริงแก่ผู้ถือหุ้นต่างๆ ตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับตามกฎหมายที่ได้ตกลงร่วมกันในสัญญากับประเทศเจ้าของพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด

 

 

ภาพ-ศรัญญา  งามกระบวน , พีรยา  สอนอ้น

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา