โลโก้เว็บไซต์ ทำแก๊สชีวภาพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ทำแก๊สชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ธันวาคม 2560 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก ติดตั้งถุงหมักก๊าซชีวภาพ ณ วัดนาขุม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการดำเนินชีวิตประจำวันแบบพอเพียง
วันที่ 22 ธันวาคม 2560  อ.วรกฤช ดอนคำเพ็ง   อ.วิทยา พรหมพฤกษ์  อ.สุรีย์รัตน์  บัวชื่น   อ.สมบัติย์ มงคลชัยชนะ   อ. บุญญฤทธิ์ วังงอน   และ นักศ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา