โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์สอบV-NETมทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศูนย์สอบV-NETมทร.ล้านนา พิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ธันวาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 700 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานกล่าวต้อนรับในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2560      ซึ่งได้รับเกียรติจาก  ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้แทนจากสถานศึกษาและคณะกรรมการจากจากหน่วยงานสังกัดอาชีวศึกษา ในพื้นที่ 4 จังหวัด  ได้แก่ จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย  จำนวน 14  สนามสอบ  ที่อยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุม     เพื่อเตรียมความพร้อมและร่วมมือการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ได้มาตรฐาน  มีความยุติธรรม

          โดยมีกำหนดการสอบ ระดับ ปวช.3  วันที่ 16 ธันวาคม 2560  และ ระดับ ปวส.2 วันที่ 17 ธันวาคม 2560 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา