โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1287 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม(ล้านนาสัญจร) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ทุกคน รวมถึง ตัวแทนนักศึกษาและศิษย์เก่า  เข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงาน  มองอดีต ปัจจุบันและก้าวสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นการก้าวสู่เกษตรอุตสาหกรรม และ การดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้บุคลากร  นักศึกษา  และศิษย์เก่า  ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะ และระดมความคิด เพื่อร่วมมือกันปรับปรุงในส่วนด้อยและร่วมกันส่งเสริมส่วนดี ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้ขับเคลื่อนไปอย่างมั่นคงและก้าวหน้ายิ่งขึ้น  พร้อมทั้ง คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคลากร ให้มีความสุข ประสบความสำเร็จ ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

ภาพ – สุภภณ  พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์ เสน่หา  , คงกช  กาบจันทร์ ,ปภาดา พลอยอิ่ม และ ศุภรากาญจน์  น้อยคงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา