โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจรพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ล้านนาสัญจรพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา