โลโก้เว็บไซต์ โรงสีข้าวราชมงคลพิษณุโลก รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โรงสีข้าวราชมงคลพิษณุโลก รับมอบหมายจากจังหวัดพิษณุโลก แปรรูปข้าวสารบรรจุถุง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3848 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 14 กันยายน 2560  ที่โรงสีข้าวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก   นายธัชชัย สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  รับมอบข้าวสารบรรจุถุง(1กิโลกรัม) จำนวน  3,655 ถุง  จาก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.นพดล ตรีรัตน์ รกท.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ซึ่งเป็นข้าว ของเกษตรกร อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินการแปรรูปและบรรจุถุง ซึ่งมี ผศ.นพดล ตรีรัตน์ พร้อมด้วย  คณาจารย์   เจ้าหน้าที่  ผู้ดูแลโรงสีข้าวราชมงคลล้านนาพิษณุโลก  และนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องจักรกลการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ดำเนินงานทดลองและคิดค้นอัตราส่วนการผสมข้าว จนได้สูตร ข้าวพันธุ์หอมมะลิ 105 (50%) และ ข้าวพันธุ์พิษณุโลก2 (50%)  พร้อมทั้ง  แปรรูปและบรรจุลงถุง  โดย สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด  จะเป็นหน่วยงานนำไปจัดจำหน่ายในราคาถุงละ  28 บาท   

          ข้าว  "โครงการบางระกำโมเดล 60"   เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวสาร ที่ปลูกในพื้นที่ลุ่มต่ำ น้ำท่วมซ้ำซาก ของลุ่มน้ำยม-ลุ่มน้ำน่าน โดยการบูรณาการ ของหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำและปรับแผนการเพาะปลูกข้าวนาปีให้เร็วขึ้นจากเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ 1 เมษายน และเก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม มีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนฤดูน้ำหลาก ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตข้าวที่ดีและมีคุณภาพ และใช้พื้นที่นาหลังการเก็บเกี่ยวเป็นแก้มลิงธรรมชาติ  เพื่อรองรับน้ำหลากและหน่วงน้ำให้กับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้เกษตรกรชาวนาในพื้นที่มีอาชีพจับปลาเพิ่มขึ้น เป็นการ "เปลี่ยนทุ่งนาสีเขียว เป็นทุ่งน้ำสีขาว ลดน้ำท่วมข้าว เพิ่มน้ำสร้างปลา" ให้แก่ชาวเมืองสองแคว

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา