โลโก้เว็บไซต์ “การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

“การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 745 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กันยายน 2560  ที่ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3  ผู้เรียนในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมทางธุรกิจ หลักสูตรการจัดการ  สาขาบริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมี ดร.กาญจนา  ทวินันท์ เป็นผู้สอนพร้อมให้คำปรึกษา ในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การประยุกต์การจัดการสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ”   ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  และได้รับเกียรติจาก  คุณยงยุทธ  เสียงล้ำ  ปรึกษาทางการเงินบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต  จำกัด(มหาชน) และนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย เจ้าของบริษัทเสียงล้ำออนทัวร์  เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาระดับ 1 – 3 หลักสูตรการจัดการ  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ เรียนรู้ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ  และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ ในอนาคต ต่อไป

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา